برنامه کاری کتابخانه پردیس شهید باهنر(بهمن ماه 97)

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

8-12

امیر رضا تقوی

8-14

کاظم دررازهی

8-14

کاظم دررازهی

8-14

امیر رضا تقوی

8-14

حسن خادم

8-14

سجاد بستانی

16-20

اسماعیل نورزداه

14-20

سید مهدی حسینی

14-20

میثم کرمی

16-20

اسماعیل نورزداه

16-20

سید مهدی حسینی

16-20

سید مهدی حسینی

 


| شناسه مطلب: 104272

تعداد بازدید: 238 | آخرین بازدید: